Бібліотечний фонд його функції склад і структура/Files/images/1076799-24c188a915ed41b1.gif

Бібліотечний фонд - упорядковане зібрання документів, призначене для зберігання і громадського використання з метою задоволення наукових,культурнихі освітніх потреб фізичних та юридичних осіб.

Бібліотечний фонд -поняттязбірне. Вони надзвичайно різноманітні за своїм складом. Найчастіше вважають, що бібліотечні фонди складаються з книг. Дійсно,книгиє їх основою. Алекнигице лише один з видів видань - документів, що пройшли редакційно-видавничу обробку, отриманих друкуванням або тисненням,поліграфічносамостійно оформлених, які мають встановлені вихідні відомості та призначених для поширення міститься в них. Длятого, щобматиузагальнююче поняття для будь-якихінформаційнихматеріалів, що становлять бібліотечні фонди, був прийнятий термін "документ", який визначається як "соціальнаінформація, зафіксована на будь-якому матеріальному носії з метою її зберігання, розповсюдження та використання".

"Бібліотечний фонд має складну структуру і класифікується за різними ознаками,характернимдля документів, які його утворюють.

Фонд бібліотеки - систематизоване зібрання документів, що формуєтьсявідповіднодо завдань бібліотеки по задоволенню інформаційних потреб її користувачів з урахуванням типу бібліотеки на основі профілю комплектування.

Облік бібліотечного фонду - сукупність правил і процедур, які забезпечують реєстрацію та узагальнення відомостей про величину,склад, рух фонду та його вартості.

Перестановка фонду - переміщення документів у межах діючих фондів однієї бібліотеки без змін показників загальної статистики обліку фонду бібліотеки.

Надходження до фонду - включення до фонду бібліотеки та взяття на облік документів, придбаних у результаті поставки обов'язкового примірника, купівлі та передплати, обміну, пожертвування,дарування,ліцензуваннята іншим способом.

Перевірка фонду - переоблік документів з метою підтвердження їх наявності, відповідності облікової документації і каталогів бібліотеки.

Бібліотечні фонди є найважливішою документальної таінформаційноюосновою в житті суспільства, тому вдосконалення якості їх формування - це основний принцип комплектування. Комплектування бібліотечного фонду повинна забезпечувати і динамічно розвиваються читацькі потреби, і забезпечити максимальне використання видань, які поступають.

Облік документів бібліотечного фонду є основою державної статистики, звітності таплануваннядіяльності бібліотеки, сприяє забезпеченню збереження фонду.

Облік відображає надходження документів до бібліотечного фонду, їх вибуття з фонду, величину (обсяг) всього бібліотечного фонду та його підрозділів, склад документів за тематико-видовим, мовною та іншими ознаками.

Організаційновпорядкована сукупність видів, форм і методів обліку документів, диференційованих відповідно до їх призначення, становить систему обліку документів бібліотечного фонду.

Облік фонду - це комплекс операцій, що забезпечує фіксацію відомостей про величину, склад і рух фонду, а також його збереження.

Облік розкриває динаміку розвитку фонду, його склад, структуру, співвідношення джерел і способів його поповнення, темпи оновлення, місцезнаходження кожного документа. Істота обліку полягає в реєстрації кожного документа окремо і підрахунку загальної їх кількості.

Облік фонду відображає надходження до фонду, вибуття з нього, величину всього бібліотечного фонду, його підрозділів і служить основою для державного статистичного обліку, звітності бібліотеки, планування її діяльності, забезпечення збереження фонду, контролю заналічіем і рухом документів.

У бібліотеці фонд є тією активною частиною, яка з найбільшою повнотою дозволяє вирішувати соціальні завдання стоять перед бібліотеками, надаючи вплив на формування науковогосвітоглядуособистості. Бібліотечний фонд сприяє отриманню загальної та професійної освіти будь-якого рівня і його подальшого вдосконалення. У цих та інших аспектах проявляєтьсяпедагогічнафункціябібліотечних фондів.Інформаційнафункція передбачаєздійсненняможливості вилучення з документів, наявних у фонді, відомостей про минулі і сучасні досягнення в областінауки, техніки, сільськогогосподарства, культури з оптимальною повнотою і оперативністю для використання їх у практичній та науковій діяльності.

Бібліотечний фонд складається з великої кількості документів, різних за видами, змістом і призначенням і в цьому сенсі має властивість неоднорідною множинності. Але при цьому фонд в цілому не залежить від усіх особливостей кожної зі складових його частин, з одного боку, а з іншого, будучи частиною бібліотеки, автономний за своїми характеристиками. Всі його елементи взаємопов'язані, взаємозумовлені і взаємодіють один з одним., Що надає йому властивість цілісності. У бібліотечному фонді поєднуються властивості динамічності і статичності тобтоздібностідо швидкого розвитку, видозміни, а разом з тим достануспокою та рівноваги.

Дуже важливою властивістю бібліотечного фонду є його керованість, здатність під впливом зовнішнього впливу піддаватися управління. Властивість цінності бібліотечного фонду пов'язане, з одного боку, зі змістом та видовим складом документів, що дає можливість з його допомогоювідповістина конкретний запит читача. Упорядкованість бібліотечного фонду і є одним з його властивостей. Щоб легко орієнтуватися у фондах і вести пошук потрібних документів, необхідно врахувати їх зміст, цільове і читацьке призначення і багато інших ознак, створити умови для зв'язків і розміщення між окремими частинами фонду, забезпечити певний порядок всередині виділених фондів, зробити можливим їх взаємодія не тільки всередині , а й поза конкретної бібліотеки, з іншими бібліотеками та органами НТІ.

Аналіз міжнародних і національних нормативно-правових актів дозволяє зробити висновок про те, що в суспільстві сформуваласядумка, відповідно до якого фонди бібліотек розглядаються як національні цінності. Це обгрунтовано тим, що в бібліотечних фондах сконцентровані як документи, що відображають національні досягнення в галузі науки, техніки, культури та інших сферах, так і документи, що забезпечують ефективнийрозвитокрізних видів діяльності, в т. ч. промислового і сільськогосподарського виробництва, медицини, освіти і т.д. Для виконання своєї місії в суспільстві бібліотекам республіки необхідно забезпечувати систематичне поповнення національного бібліотечного фонду, збереження накопичених документів та їх ефективне використання.

Кожен з містяться в бібліотечному фонді документів поєднує в собі різні видові ознаки. Так, наприклад, друковане видання зматеріальноїконструкції може бути книжковим виданням; за знаковоюприродоюінформації - текстовим виданням; за періодичністю та структури - неперіодичним багатотомним; за цільовим призначенням тахарактеромінформації - навчальним виданням з певної галузізнанняі т.д.

Правильна класифікація, визначення ведучого і подальших ознак надзвичайно допомагають далі в багатьохпроцесахі,операціяхроботиз бібліотечним фондом.

На відміну від окремих документів бібліотечний фонд повинен мати цілу низку специфічних ознак, таких як множинність документів, підібраних у певному порядку;організаціяйого не тільки в цілому, але й окремих частин за певними ознаками і способами, зручними для більшості читачів та працівників бібліотеки.

Отже, про якість бібліотечного фонду судять за заздалегідь розрахованої ступеня його відповідності суспільно значимого еталону - кількості, що користуються їм абонентів і частці їх безвідмовного обслуговування в нормативні терміни. Якість відображає суму всіх споживчих властивостей бібліотечних фондів.

Однією з основних закономірностей формування бібліотечних фондів, як ми знаємо, є забезпечення їх відповідностіінформаційнимпотребам суспільства. Обумовлено це тим, що, по-перше, найбільш повне задоволення таких потреб є метою бібліотечної справи, по-друге, реалізація даної мети визначаєвибірнайкращої структури фондів, по-третє,самеінформаційніпотреби служать критерієм оцінки оптимального обсягу і складу фондів.Інформаційніпотреби та бібліотечні фонди завжди знаходяться в певній пропорції.

Важливими завданнями бібліотеки в роботі з фондом є своєчасне його поповнення та оновлення, а також звільнення від документів, які з тих чи інших причин втратили свою значимість для читачів.

Разом з тим бібліотечний фонд сприяє отриманню загальної та професійної освіти будь-якого рівня і його подальшого вдосконалення.

Фонди бібліотек характеризуються цілим рядом ознак. Одним з них є їх склад - наявність у фонді документів різноманітних за видами, змістом, державної приналежності, мови, роком видання, колекційної цінності. На склад фонду впливає профіль комплектування, створюючи то його своєрідність, яке називається профілем фонду.

Якщо фонди бібліотек містять різні види документів по всім або більшості галузей знання, їх називають універсальними. Фонди, основу яких складають, видання з кількох галузях знання, наприкладмистецтво,архітектура,будівництвота деякі інші галузі техніки, пов'язані змистецтвомє багатогалузевими. Фонди, що складаються переважно з документів по одній галузі знання носять найменування галузевих. Крім того, існують спеціалізовані фонди, які організують, взявши за основу не ознака змісту документів, а їх вигляд або читацьке призначення, наприклад газетний фонд або фонд грамзаписів і ін

Фонд бібліотеки може бути універсальним або галузевим незалежно від його обсягу (величини) - кількості документів у встановлених одиницях обліку.

Чим крупніше бібліотека, тим складніша структура її фонду - функціональна організація, яка передбачає взаєморозташування і взаємозв'язок розподілів фонду.

У фондах бібліотек є книжки російською та іншими мовами народів країни. Багато бібліотек мають видання на іноземних мовах, тому існує поділ фонду за мовами.

Фонди бібліотек розділені за змістом.Книгиз філософії, мовознавства, природознавства, техніки і інших галузей знання можуть стояти разом, у загальному фонді, у порядку слідування відділів, або частина з них виділяється як самостійна структурна частина фонду.

Фонд ділять і за видами видання, коли в них відділені один від одного книги, журнали, газети, ноти,рукописиі т.д. І в цьому випадку вони можуть бути структурно оформлені як відділи.

У бібліотеках, де фонд розподілений між структурними підрозділами бібліотеки, кожен відділ все одно розмежовують за видами видання, за змістом, а іноді - за мовами.

Єдиний регіональний (територіальний) бібліотечний фонд утворюється в межах різних територій: у районі, області, краї і т.д. У ньому можуть взаємодіяти фонди всіх або частини бібліотек регіону, допроцесувзаємовикористанням залучають весь фонд цілком або його частину.

Відмінною особливістю створення єдиного регіонального фонду є те, що він складається з фондів окремих бібліотек з різним складом за змістом (універсальних. Галузевих), підпорядкуванням, фінансуванням,організацієюі т.д.

Для того щоб привести бібліотечний фонд у стан, при якому він буде здатний виконувати своїфункції, і мати властивим йому властивостями, необхідно виконати не малу роботу, яка включає в себе ряд основнихпроцесів.

Моделювання- відтворення або встановлення за допомогою моделей властивостей та інших характеристик бібліотечного фонду для їх дослідження іпрогнозуваннярозвитку.

Комплектування, яке включає в себе:

Первинний відбір - відбір і планомірне і придбання бібліотекою творів друку та інших документів для створення та поповнення фонду, щовідповідаютьза своїм змістом та видами вимоги наукової та художньої цінності і завданням, які вирішує кожна конкретна бібліотека в роботі з читачами;

Вторинний відбір - використання бібліотечного фонду з метою встановлення відповідності між змістом документів, наявних у фонді та інформаційними потребами в залежності від типу та виду бібліотеки, її завдань, читацького профілю, а також їх відповідності читацьким запитам для коригування якості комплектування та рекомплектованія документів вже наявних у бібліотеці, але з різних причин не використовуються її читачами і тому підлягають виключенню з фонду.

Організаціябібліотечних фондів, що об'єднує:

Облік бібліотечного фонду - реєстрація творів друку та інших документів з метою відображення в державній статистиці, контролю за їх збереженням, прогнозування розвитку фонду. Облік має дві сторони: прийом знову надійшли видань і виключення вибулих:

Бібліотечну обробку фонду -процеспідготовки творів друку до видачі читачам, що забезпечує можливість їх пошуку, зберігання і використання. Розрізняють два види обробки: технічну і наукову.

Розміщення і розстановку бібліотечного фонду - порядок розташування творів друку в бібліотеці, забезпечує їх зберігання і пошук;

Зберігання бібліотечного фонду - утримання фонду в спеціально обладнаних приміщеннях в умовах оптимального фізично-хімічного та біологічного режиму;

Перевірку бібліотечного фонду - процес, що забезпечуєконтрольза збереженням фонду правильністю його обліку, оформлення видачі документів та контролю за своєчасністю їхповернення, а так само організацією виховної роботи серед читачів.

Формування бібліотечних фондів вимагає від бібліотекаря точного знання завдань, що стоять в даний час перед бібліотекою, а також постійного вивчення контингенту користувачів, їхніх потреб, інтересів,літературнихсмаків, установок, стимулів, мотивів звернення до документів.

Запорука успіху полягає в умінні визначити, передбачити майбутніінформаційнізапити, що робить формування бібліотечних фондів не тільки наукою, але й мистецтвом.

Для правильного формування бібліотечних фондів потрібно знати інформаційні запити, прирівнювати до інтересів і потреб користувачів.

Формування і використання бібліотечного фонду у визначальній мірі залежить від того, наскільки він вивчений бібліотекарем, а про результативність цього процесу можна судити за результатамивідповіднихкритеріїв, деякі з яких і має розглянути в даній роботі.

Формування бібліотечних фондів - безперервний процес. Одного разу почавшись, воно не припиняється до тих пір, поки існує бібліотека.Роботаз формування фонду складає основний зміст діяльності багатьох співробітників бібліотеки, у міру зростання величини її фонду все більше спеціалізуються на окремих технологічних процесах і операціях його формування.

Технологічно формування бібліотечних фондів починається з визначенняідеальногообразу фонду, або його моделі. Наступний етап - відбір, придбання (виключення) документа, або комплектування. За ним слідують облік,обробка, розміщення, зберігання, доставка документа на вимогу абонента.Інформаціяпро хід цих процесів постійно аналізується, і за підсумками аналізу в них вносяться корективи.

В останні роки бібліотеки були стурбовані активним розвитком у своїй діяльності, в основному двох напрямків -автоматизацієютрадиційних процесів і впровадженням нових інформаційних технологій, чому сприяло інтенсивне технічне оснащення (закупівля комп'ютерів, створення мереж і т.д.). Комусь це вдалося краще, комусь гірше.

Зараз перед бібліотеками стоять вже завдання не тільки автоматизації традиційної технологічної діяльності і технічного оснащення, які практично вирішені на сьогоднішній день у багатьох бібліотеках, але в першу чергууправлінські, завдання підвищення ефективності та якості бібліотечних послуг. Це і визначило тему повідомлення.

Про якість бібліотечного фонду судять за заздалегідь розрахованої ступеня його відповідності суспільно значимого еталону - кількості користуються їм абонентів і частці їх безвідмовного обслуговування в нормативні терміни.

В якості критерію оцінки документа при прийнятті рішення про включення його до бібліотечного фонду виступає відповідність документа профілю фонду.

Повнота виступає як якісна категорія бібліотечного фонду, вказує на його співвідношення з документальним потоком і дозволяє забезпечувати при відборі наявність у фонді документів, відповідних його профілю.

Профіль фонду відбивається в його моделі, в якій відображені інформаційні потреби читачів даної бібліотеки. Отже, відповідність - якісна категорія бібліотечного фонду, що визначає рівень його відповідності читацьким потребам, відбитим у моделі фонду. При цьому можливі три характеристики: фонд перевищує читацькі потреби, фонд недостатній для задоволення потреб і фонд оптимальний. Згідно з цими характеристиками встановлені наступні рівні відповідності фонду читацьким потребам:

оптимальний - документи представлені з необхідною бібліотеці повнотою відповідно до профілю фонду при оптимальній екземплярності;

надлишковий - фонд перевищує читацькі потреби за рахунок непрофільної (не запланованої в моделі фонду) і дублетної (багатоекземплярної) літератури;

недостатній - у фонді є лакуни, недостатньо кількість примірників документів підвищеного попиту.

Надмірний рівень може бути виправданий лише для депозитарної частини фондів великих бібліотек, де збирається малоспрашіваемаялітература, призначена для використання читачами багатьох бібліотек.

Формування бібліотечних фондів вимагає від бібліотекаря точного знання завдань, що стоять в даний час перед бібліотекою, а також постійного вивчення контингенту користувачів, їхніх потреб, інтересів, літературних смаків, установок, стимулів, мотивів звернення до документів. Запорука успіху полягає в умінні визначити, передбачити майбутні інформаційні запити, що робить формування бібліотечних фондів не тільки наукою, але й мистецтвом.

Для правильного формування бібліотечних фондів потрібно знати інформаційні запити, прирівнювати до інтересів і потреб користувачів. Формування і використання бібліотечного фонду у визначальній мірі залежить від того, наскільки він вивчений бібліотекарем, а про результативність цього процесу можна судити за результатами відповідних критеріїв, деякі з яких і має розглянути в даній роботі.

Технологічно формування бібліотечних фондів починається з визначення ідеального образу фонду, або його моделі. Наступний етап - відбір, придбання (виключення) документа, або комплектування. За ним слідують облік, обробка, розміщення, зберігання, доставка документа на вимогу абонента.Інформаціяпро хід цих процесів постійно аналізується, і за підсумками аналізу в них вносяться корективи.

Література


  1. Бібліотечні фонди в контексті суспільної перебудови: зб. наук. тр. - СПб., 1992. - 236 с.
  2. Воронько. К.Л. Бібліотечні фонди: Учеб. для бібл. Технікумів і бібл. отд-ний культ. Училищ. - М.: Книжкова палата, 1992. - 199 с.
  3. Столяров. Ю.Н. Бібліотечний фонд: підручник. - М.: Книжкова палата, 1991. - 271 с.
Кiлькiсть переглядiв: 518

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.